Send us your Queries

Contact Us

  • Sahakarmi Samaj
  • Kohalpur Municipality -10, Kohalpur, Banke
  • Phone:0097781540099/540999
  • Email:info.kohalpur@sahakarmi.org.np

© Copyright 2019, Sahakarmi Samaj All Rights Reserved